Wednesday, June 24, 2009

Belajar Bahasa Asing Tanpa Kontoversi

Menguasai bahasa-bahasa asing akan memberi kelebihan kepada seseorang. Wira Melayu Hang Tuah dilakarkan sebagai pahlawan yang turut menguasai berbelas-belas bahasa asing. Melalui penguasaan bahasa-bahasa asing, Hang Tuah mampu bersemuka dengan sesiapa sahaja, kerana ia menguasai bahasa-bahasa tersebut, di samping memahami psikologi dan budaya penuturnya.
Hang Tuah belajar bahasa asing dengan cara yang betul, tanpa sebarang kontroversi. Ia berguru kepada guru atau munsyi bahasa pada zamannya. Ia belajar bahasa asing untuk beberapa tujuan kemahiran, terutamanya kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Untuk memberikan kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur kepada Hang Tuah, pastilah munsyi-munsyi bahasanya menggunakan sistem atau kaedah pengajaran dan pembelajaran yang tertentu.
Proses yang pernah dilalui oleh Hang Tuah itu merupakan proses lazim ketika mempelajari sesuatu bahasa asing. Ia juga merupakan proses yang universal. Kaedah universal tersebut kemudian dirumuskan oleh ahli-ahli bahasa moden, khususnya dalam bidang linguistik terapan.
Menurut linguistik terapan, sesuatu bahasa asing itu dipelajari untuk memperolehi salah satu atau kedua-dua kemahiran berikut : Pertama, kemahiran penerimaan atau receptive skill. Kedua, kemahiran penghasilan atau productive skill. Kemahiran penerimaan merujuk kepada kebolehan (a) mendengar, dan (b) membaca. Sementara kemahiran penghasilan merujuk kepada kebolehan (c) bertutur, dan (d) menulis.
Oleh itu sesiapa yang ingin mempelajari bahasa asing, mestilah terlebih dahulu menentukan tujuan yang ingin dicapai. Adakah ia ingin memiliki kemahiran mendengar, supaya apabila ia mendengar bahasa asing itu dituturkan, maka ia memahaminya? Adakah ia ingin memiliki kemahiran membaca teks bahasa asing, walaupun ia tidak mempunyai kemahiran mendengar dan bertutur dalam bahasa tersebut? Adakah ia ingin memiliki kemahiran bertutur, walaupun tidak boleh membaca dan menulis dalam bahasa asing tersebut? Adakah ia ingin memiliki kemahiran menulis, walaupun tidak menguasai kebolehan mendengar serta bertutur dalam bahasa asing tersebut? Atau ia ingin memiliki keempat-empat kemahiran itu, iaitu mendengar, membaca, bertutur dan menulis? Modul dan kurikulum pengajaran khas akan disediakan bagi mencapai tujuan-tujuan kemahiran tersebut.
Seorang pemandu pelancong umpamanya, lebih memerlukan kemahiran penghasilan, yakni dalam aspek pertuturan. Terdapat pemandu pelancong tempatan yang boleh bertutur dengan pelancong Jepun dan Korea, tetapi pemandu pelancong tersebut tidak menguasai kemahiran membaca atau menulis dalam bahasa Jepun atau Korea.
Bagi seseorang penyelidik atau penyiasat yang bergantung pada bahan-bahan bertulis atau teks, mereka lebih memerlukan kemahiran penerimaan, yakni dalam aspek membaca teks asing. Umpamanya, penyelidik atau penyiasat tersebut boleh memahami tulisan Siam atau Tagalog, tetapi mereka mungkin tidak menguasai kemahiran mendengar dan bertutur di dalam bahasa Siam atau Tagalong.
Namun bagi pelajar-pelajar yang digalakkan menguasai bahasa lain sebagai bahasa asing atau bahasa kedua, mereka biasanya dilatih untuk memiliki kemahiran penerimaan (receptive skill) dan kemahiran penghasilan (productive skill). Dengan ayat yang lain, mereka harus menguasai kebolehan mendengar, membaca, bertutur dan menulis dalam bahasa asing yang dipelajari.
Demikianlah kita menyaksikan pelajar-pelajar kita yang akan ke Jepun dapat menguasai bahasa Jepun. Yang akan ke Korea dapat menguasai bahasa Korea. Yang akan ke Jerman dapat menguasi bahasa Jerman. Yang akan ke Timur Tengah dapat menguasai bahasa Arab. Pelajar-pelajar tersebut menguasai kebolehan mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa-bahasa asing tersebut.
Apabila pelajar-pelajar kita tiba di Jepun, Korea, Jerman, Timur Tengah dan sebagainya, kemahiran bahasa itu digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu selain bahasa, umpamanya kejuruteraan, perubatan, ekonomi, seni bina, matematik dan sebagainya.
Kejayaan pelajar-pelajar kita yang terlebih dahulu menguasai bahasa asing sebelum dihantar ke luar negara, untuk mempelajari subjek berasaskan sains – dan berjaya pula, membuka ruang polemik yang bersifat kontekstual.
Dalam aspek pengajaran dan pembelajaran bahasa, pelajar-pelajar kita itu, seperti juga tradisi Hang Tuah, mempelajari bahasa asing dalam kelas-kelas bahasa, melalui guru yang terlatih, serta modul dan kurikulum yang sesuai. Di sinilah polemik bermula. Mungkinkah pengajaran dan pembelajaran bahasa asing pelajar-pelajar kita itu boleh mencapai prestasi memuaskan dalam tempoh yang relatif singkat, jika pengajaran bahasa asing itu menumpang subjek lain, katakanlah sains dan matematik? Jawapannya tentu ‘tidak’, kerana kemahiran-kemahiran penguasaan bahasa, seperti yang telah digariskan linguistik terapan, telah dicampur-aduk dengan pengajaran ilmu yang kurang mementingkan aspek linguistik.
Inilah yang menjadi salah satu punca penolakan terhadap PPSMI. Mereka yang menolak PPSMI bukanlah anti bahasa asing. Mereka menolaknya, antara lain kerana berpendapat bahawa receptive skill dan productive skill daripada pembelajaran bahasa Inggeris itu tidak akan berkesan. Hal ini demikian kerana dasar yang telah digariskan oleh linguistik terapan telah diketepikan. Akibatnya, tujuan mengajar ilmu dan bahasa telah dicampur-aduk, melalui kemahiran guru yang diragukan (untuk menguasai bahasa Inggeris dan sains/matematik sekali gus), serta modul dan kurikulum yang mengelirukan (kerana cuba mencantumkan dua ‘spesis’ yang berbeza).
Sebab itulah para penentang PPSMI sering menegaskan, usaha untuk memperkuatkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar kita mestilah dilakukan di dalam kelas-kelas bahasa. Apabila para pelajar kita belajar bahasa Inggeris dengan matlamat kemahiran yang jelas, serta di dalam kelas yang sistematik dan intensif dengan bantuan guru, modul dan kurikulum yang sesuai, maka mereka boleh menguasai bahasa asing ini dengan berkesan.
Contoh yang sama telah ditunjukkan oleh para pelajar kita yang mempelajari bahasa Jepun, Korea, Jerman, Arab dan sebagainya. Melalui kelas yang sistematik dan intensif, dibantu pula dengan guru, modul dan kurikulum yang sesuai, dalam tempoh yang relatif singkat mereka menguasai bahasa-bahasa asing tersebut.
Para pelajar kita yang menguasi bahasa asing dan menyambung pelajaran di Jepun, Korea, Jerman, Timur Tengah dan sebagainya, telah ramai yang pulang membawa kejayaan. Ini menunjukkan bahawa bahasa asing yang dipelajari secara sistematik di kelas-kelas bahasa, menjadi kunci untuk membuka ilmu-ilmu dalam bahasa tersebut, seperti perubatan, kejuruteraan, matematik, kimia dan sebagainya.
Hal ini sepatutnya berlaku juga kepada bahasa Inggeris, tanpa perlu menumpang dalam subjek sains dan matematik. Jika bahasa Inggeris diajarkan agar pelajar memperolehi receptrive skill seperti mendengar dan membaca, serta productive skill seperti bertutur dan menulis, selepas itu melalui kunci bahasa ini, mereka boleh membuka ilmu-ilmu dalam bahasa Inggeris ini.
Inilah yang ingin dilihat oleh mereka yang tidak bersetuju terhadap pelaksanaan PPSMI. Biarlah pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris diperkuatkan di dalam kelas-kelas bahasa Inggeris, dibantu oleh guru yang berkemahiran, dan modul serta kurikulum yang sesuai dan berkesan.
Untuk membentuk modul dan kurikulum yang berkesan, wajar difikirkan usaha peluasan terhadap dua kemahiran utama itu, yakni receptive skill dan productive skill. Dalam hubungan ini, kemahiran mendengar, membaca, bertutur dan menulis para pelajar bahasa Inggeris, wajar turut mengutip contoh-contoh daripada teks atau wacana bidang ilmu dan sub-bidang ilmu-ilmu penting dewasa ini.
Namun dalam dunia yang pesat berkembang serta maju ini, janganlah pandangan kita ditumpukan kepada bahasa Inggeris sahaja. Telah sampai masa untuk kita meluaskan horison pembelajaran bahasa asing. Bahasa Arab umpamanya, wajar dipelajari oleh semua pelajar Melayu, dan pilihan kepada pelajar bangsa lain. Bahasa Mandarin patut menjadi pilihan semua pelajar. Demikian juga dengan beberapa bahasa dunia yang lain, yang mempunyai kepentingan serta nilai ekonomi, diplomasi dan kebudayaan.
Akan tetapi pembelajaran bahasa-bahasa asing ini, mestilah melalui kelas-kelas bahasa, dibantu oleh guru yang berketrampilan, serta modul dan kurikulum yang sesuai. Inilah praktik pembelajaran dan pengajaran bahasa yang universal.

Monday, June 1, 2009

Babouin : et autres nouvelles de Malaisie

Book : Babouin : et autres nouvelles de Malaisie
Publisher : Editions OLIZANE, 11 rue des Vieux-Grenadiers, 1205 Geneve-Suisse.
Objectif Terre/ARCHIPEL
ISBN 2-88086-089-X
Table des matieres : 16 short stories by Malaysian authors
Anwar Ridhwan's "Vieillir a New York" (pp 241 - 257) /Traduction de Andree FEILLARD.

Anwar Ridhwan & Stories From Southeast Asia

Book : Stories From Southeast Asia
Editor : Muhammad Haji Salleh
Publisher : Yayasan Penataran Ilmu (Kuala Lumpur), 1997
Content : Selected short stories from Burma (2), Indonesia (6), Malaysia (8), Philippines (5), Singapore (2), Thailand (7).
Anwar Ridhwan's "The Target" (pp137-143).